برچسب خوددرمانی

نایکان تراپی: هنر شفا یافتن با خودنگری

نایکان تراپی منبعی غنی برای رشد و تقویت عزت نفس، تعامل با دیگران و بهبود رشد شخصی افراد است. این حقیقت که این تکنیک سبب تقویت خودبازنگری می شود، در درمان افسردگی، تروما و دیگر اختلالاتی از این دست موثر است.

: ۰۱ بهمن ۱۴۰۲