برچسب اثر زیگارنیک

اثر زیگارنیک " که در زندگی همه ما وجود دارد چه کنیم؟" href="/fa/news/299/با-اثر-زیگارنیک-که-در-زندگی-همه-ما-وجود-دارد-چه-کنیم" target="_blank">با " اثر زیگارنیک " که در زندگی همه ما وجود دارد چه کنیم؟

او آزمایش های دیگری انجام داد: برای دو گروه فیلم پخش کرد، گروه اول فیلم را تا آخر دیدند و دومی ها تا اواسط فیلم را تماشا کردند. چند روز بعد، از دو گروه خواسته شد فیلم را تعریف کنند؛ گروهی که فیلم را ناقص دیده بودند، جزئیات بیشتری از آن را به یاد داشتند.

: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷