برچسب نقطه جوش

راهکارهایی برای نقطه جوش !

آن هنگام که می دانیم برخورد یا رفتار یک فرد ما را عصبی می کند و چاره ای جز معاشرت با وی را نداریم با آمادگی سراغ او می رویم. پیش از هر چیز یک مکث کوتاه را توصیه می کنیم.

: ۱۷ آذر ۱۳۹۵