صبر و شکیبایی شاه کلید والدین موفق (+5 نکته کلیدی)
والدین صبورتری باشیم

صبر و شکیبایی شاه کلید والدین موفق (+5 نکته کلیدی)

فرزند شما عصبانی است، داد و فریاد می کند، فضا را متشنج می کند و منتظر عکس العمل شماست. صبور بودن، حفظ خونسردی و آرامش شاه کلیدهای یک پدر و مادر موفق اند. والدینی که با هوشمندی فضا را آرام می کنند و با جادوی صبوری تصمیم های درست می گیرند. این ترفند جادویی را یاد بگیرید و به کار ببندید و سطح سلامت روانی و عاطفی خانواده تان را ارتقا دهید.
چگونه متفاوت و خاص زندگی کنیم ؟ (+راهبردهای اساسی)

چگونه متفاوت و خاص زندگی کنیم ؟ (+راهبردهای اساسی)

متفاوت فکر کردن مستلزم آموزش ذهن به سمت رویکردی تأثیرپذیرتر، منعطف تر و خلاقانه تر است. در حقیقت تفکر با چنین ذهنیتی به شما امکان می دهد تا تغییرات و چالش های روزمره را بهتر برتابید و هر کدام را تبدیل به فرصتی برای ارتقای موقعیت خود سازید. البته مثل هر چیز مهم دیگری، رسیدن به چنین رویکردی تعهد و ارده ای آهنین می طلبد.