برچسب چرا این ها را در مدرسه یادم ندادند

چرا این ها را در مدرسه یادم ندادند ؟

"کری سیگل" نویسنده کتاب " چرا این ها را در مدرسه یادم ندادند ؟" 5 فرزند دارد. او ابتدا یک سری توصیه های پولی برای فرزندانش که در آستانه بزرگسالی بودند تهیه کرد و سپس آنها را در قالب 99 قانون مدیریت پول شخصی در زندگی، به یک کتاب تبدیل کرد.

: ۰۳ مرداد ۱۳۹۸