توصیه ای برای مدیران: دیوار بزرگ را خراب کنید
یکی از پیچیده ترین رابطه های جهان!

توصیه ای برای مدیران: دیوار بزرگ را خراب کنید

از مدیریت به سبک اشباح دوری کنید! بسیار دیده شده تا یک مجموعه اقتصادی به موقعیت مناسبی دست می یابد حضور مدیران در مجموعه کم رنگ شده و کار را بدست نزدیکان و معاونان می سپارند. هرگز در این آفت گرفتار نشوید زیرا کارمندان شما را بیشتر از جانشینان قبول دارند.
  •  
  •